Екзогамията и ендогамията в брачната стратегия на българите (от края на ХІХ до средата на ХХ в.). – В: Паметта за традицията. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Ангел Гоев. Ред. Светла Димитрова. Велико Търново: „Фабер“, 2018, с. 370-379. ISBN 978-619-00-0742-5; COBISS.BG-ID 1285811684


Иванова, Мария (2018) Екзогамията и ендогамията в брачната стратегия на българите (от края на ХІХ до средата на ХХ в.). – В: Паметта за традицията. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Ангел Гоев. Ред. Светла Димитрова. Велико Търново: „Фабер“, 2018, с. 370-379. ISBN 978-619-00-0742-5; COBISS.BG-ID 1285811684 В: Паметта за традицията. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Ангел Гоев. Ред. Светла Димитрова. Велико Търново: „Фабер“, 2018, с. 370-379. ISBN 978-619-00-0742-5; COBISS.BG-ID 1285811684


 
  Статия
 
 Издадено
  27152
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/