Архивният фонд на Етнографски музей на открито „Етър” – Габрово.


Игнатова, Анка (2006) Архивният фонд на Етнографски музей на открито „Етър” – Габрово. В: Етнологията вчера, днес и утре (изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев). Състав. Мария Иванова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 83–98. ISBN 10: 954-524-510-7; ISBN 13: 978-954-524-510-7. COBISS.BG-ID 1046063076.


 
  Статия
 
 Издадено
  27122
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/