Към въпроса за музикалното мислене и мястото му в начална училищна възраст


Марчева, Пенка (1997) Към въпроса за музикалното мислене и мястото му в начална училищна възраст Музикалнообразователната система - традиции и перспективи, Национално научно-практическа конференция, Бургас - 1997 г., съст. Г.И.Стоянова, с.11-14, ISBN 954-558-041-0, COBISS.BG-ID - 1031969764


 В статията е разгледана същността на музикалното мислене и мястото на този процес в обучението на ученици от първи до четвърти клас. Поставен е акцент върху неговата емоционална специфика. Проследяват се взаимовлиянията между интелектуални и музикалноспецифични способности.
  Статия
 музикалното мислене, ученици от първи до четвърти клас, взаимовлиянията между интелектуални и музикалноспецифични способности.
 Издадено
  27109
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/