Десегрегацията в образованието на ромските деца: социалнопедагогически аспекти. Година на защита – 2003 година, Специализиран научен съвет по педагогика – София. Официални рецензенти: проф. д-р Георги Бижков и доц. д-р Нели Бояджиева. Утвърдена от ВАК с протокол на ПВАК Nо 27


Нунев, Йосиф (2003) Десегрегацията в образованието на ромските деца: социалнопедагогически аспекти. Година на защита – 2003 година, Специализиран научен съвет по педагогика – София. Официални рецензенти: проф. д-р Георги Бижков и доц. д-р Нели Бояджиева. Утвърдена от ВАК с протокол на ПВАК Nо 27 София


 Дисертационният труд разглежда явлението "сегрегация " в българското образование с фокус към ромската общност. Проследява се в исторически план неговото възникване и развитие, както и проблемите които създава то. Разглеждат се проблеми със сегрегацията в образователните системи на други страни - САЩ, Англия, Италия, Унгария, Румъния , като се описват добрите практики в тях. Третират се добрите практики за десегрегиране на ромското образование в няколко града на страната - Видин, Самоков, Ракитово. Разработката предлага три динамични модела за десегрегация на ромското образование в три формирали се типични ситуации. Прави се пълно описание на проблемите в образованието на ромите по области. Предлагат се решения за преодоляване на сегрегираното образование в наши дни.
  Дисертация
 сегрегация, десегрегация, интеграция
 Издадено
  27106
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/