Специфика на педагогическите изследвания в сферата на професионалното музикално обучение (иновативни идеи в разработки на докторанти към катедра „Музика“ на Великотърновския университет)


Булева-Петрова, Марияна (2019) Специфика на педагогическите изследвания в сферата на професионалното музикално обучение (иновативни идеи в разработки на докторанти към катедра „Музика“ на Великотърновския университет) - В: ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА СЪВРЕМЕННОТО МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ Юбилеен сборник. Пловдив: Астарта, с. 7 - 24


 Статията предлага систематизация и обобщение на опита на научния ръководител на докторантури, посветени на проблематика на инструменталното и вокалното музикално обучение.
  Статия
 емпирични педагогически изследвания, качествен експеримент, инструментално обучение, вокално обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  27058
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/