Възможности за приложение на интерактивните методи при работа с художествен текст чрез обучението по литература (1.-4. клас). - Педагогически алманах, 2019, (1), с. 41-48. СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списаниена Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий".– В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online)


Йорданова, Даниела (2019) Възможности за приложение на интерактивните методи при работа с художествен текст чрез обучението по литература (1.-4. клас). - Педагогически алманах, 2019, (1), с. 41-48. СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списаниена Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий".– В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"


 Статията представя възможности за работа с художествен текст в етапа 1.-4. клас чрез групи интерактивни методи: за събиране на информация, ситуационни, за генериране и творческо обобщаване на идеи, дискусионни, игрови и презентационни. Тези методи се насочват към развиване на когнитивното умение четене и разбиране, ориентирано към търсене и извличане на конкретна информация; правене на директни умозаключения; интерпретация и обобщение на факти и идеи; анализ и оценка на съдържанието, езика и структурата на текста. Поддържа се разбирането, че всеки вид разбиране при четене на художествен текст има свои конкретни проявления, свързани както с жанровата диференциация, така и с общите за всички жанрове елементи като тема, идея, сюжет, композиция, проблеми, литературен герой, художествен език.
  Статия
  Интерактивни методи, литература, обучение, художествен текст, четене, разбиране, 1.- 4. клас.
 Издадено
  27056
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/