Време и вечност в православните църковни празници


Стоядинов, Мариян (2000) Време и вечност в православните църковни празници "Обществено възпитание", Списание на Центр. комис. за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Минист. съвет, кн.1, ISNN 0204-8515


 Тема на тази статия е освещаването на времето в годишния празничен кръг, както и съотношението "време" и "вечност"
  Статия
 православие, празници
 
  2701
 Мариян Стоядинов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/