Три фразеологични калки от гръцки и развитието им в българския език. – В: Изследвания по български език. Сборник с материали от националната научна конференция, посветена на чл.-кор. проф. д-р Любомир Андрейчин. Велико Търново, 2001, 358–366. ISBN 954-524-201-9


Спасова, Мария (2001) Три фразеологични калки от гръцки и развитието им в българския език. – В: Изследвания по български език. Сборник с материали от националната научна конференция, посветена на чл.-кор. проф. д-р Любомир Андрейчин. Велико Търново, 2001, 358–366. ISBN 954-524-201-9


 
  Статия
 
 Издадено
  26958
 Мария Спасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/