Похвальне слово Григория Цамблака на соборi в Констанцi i традицiï Тирновськоï лiтературноï школи (Проблеми стилю i мови). – В: Проблеми слов’янознавства. 17. Львiв, 1978, 70–89. ISBN 70202-056 453–78


Спасова, Мария (1978) Похвальне слово Григория Цамблака на соборi в Констанцi i традицiï Тирновськоï лiтературноï школи (Проблеми стилю i мови). – В: Проблеми слов’янознавства. 17. Львiв, 1978, 70–89. ISBN 70202-056 453–78


 
  Статия
 
 
  26934
 Мария Спасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/