Здравноосигурителни системи в развитите страни - 65-136 стр. в Здравноосигурителни системи и финансиране на здравеопазването, АИ „Ценов”, Свищов, 2003, 210 с., ISBN 954-23-0128-6, COBISS.BG-ID 1040400868


Будева, Соня (2003) Здравноосигурителни системи в развитите страни - 65-136 стр. в Здравноосигурителни системи и финансиране на здравеопазването, АИ „Ценов”, Свищов, 2003, 210 с., ISBN 954-23-0128-6, COBISS.BG-ID 1040400868 АИ "Ценов", Свищов


 
  Студия
 
 Издадено
  26908
 Соня Будева

1. Цитирано в: Pavlova G.I. . OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT OF THE HEALTH INSURANCE MODEL IN BULGARIA (34-37) // Евразийский Союз Ученых. Медицинские науки. 2019/12/11; 68(6):34-37. 10.31618/ESU.2413-9335.2019.6.68.429, Индексиране в международни бази данни: Scientific Indexing Service, International Scientific Indexing, CiteFactor, Index Copernicus, Academic Recourse Index, Global Impact Factor, JIFactor, Ulrichs Web, Google Scholar и др.

2. Цитирано в: Pavlova, G.I.. (2019). VOZMOZhNOSTI DLYa RAZVITIYa MODELI MEDICINSKOGO STRAHOVANIYa V BOLGARII. Eurasian Union Scientists. 6. 34-37. 10.31618/ESU.2413-9335.2019.6.68.429. Индексиране в международни бази данни: Scientific Indexing Service, International Scientific Indexing, CiteFactor, Index Copernicus, Academic Recourse Index, Global Impact Factor, JIFactor, Ulrichs Web, Google Scholar и др.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/