Някои размисли за терминологията на Канети [Предговор]. В: Елиас Канети: Провинцията на човека: Записки 1942-1972. Велико Търново: ПИК, 2002, с. 5-19. ISBN - 954-736-073-6. COBISS.BG-ID - 1040066788.


Ангелова, Пенка (2002) Някои размисли за терминологията на Канети [Предговор]. В: Елиас Канети: Провинцията на човека: Записки 1942-1972. Велико Търново: ПИК, 2002, с. 5-19. ISBN - 954-736-073-6. COBISS.BG-ID - 1040066788. Велико Търново: ПИК.


 Предговорът запознава българския читател със записките на Елиас Канети, които Ангелова превежда, и представя тази важна част от теоретичния му труд като паралелен труд към Маса и власт, писан едновременно с нея. Особено внимание авторката обръща на автентичната терминология на Канети, която не може да бъде разбирана чрез сходни понятия от другите науки и чиито значения трябва да се изведат от творчеството на мислителя и философа, социолога и психолога, драматурга и антрополога Елиас Канети, който се опитва да преодолее „разделението на труда” в научната и творческата сфера. С теорията си и съпътстващите нейното възникване и рецепция „Записки” авторът предприема едно духовно осмисляне на процесите в обществото и природата, което по своята природа е както трансдисциплинарно, така и обхващащо многообразието на различните култури и езици. По този начин авторката разкрива основните понятия, около които се групира философската и социална антропология на Канети с нейната специфична антидиалектика и естетическа теория на познанието.И най-вече: с нейната собствена етика на отговорността. Ангелова обръща внимание и на необходимостта от уеднаквяване на терминологията на Канети в различните преводи и от създаването на регистър на термините при Канети, върху който се работи и в международен екип. Това ще улесни разбирането и работата с теорията на Канети.
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  26856
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/