Филология, трансдисциплинарност и компаративистика. В: Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2000, с. 132-138.


Ангелова, Пенка (2000) Филология, трансдисциплинарност и компаративистика. В: Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2000, с. 132-138. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий".


 Авторките си поставят за цел да проблематизират научната област, в която работят, като разгледат три ключови понатия: филология, трансдисциплинарност и компаративистика. Те обръщат внимание на възникването на филологията като наука и институция от края на 18 век като „ревизия на основополагащите по онова време идеи за езика и неговия божествен характер” и маркират етапите, в които тя се превръща в национална и националистична наука. И все пак „тясната специализация, общата херметичност и съзерцанието на миналото не са единствените характеристики на филологията. Още в зараждането й в нея има потенциал за трансдисциплинарно развитие. Налице е и значим компаративистичен елемент”. Идеите за статията са съвместни, но формулировката е от Людмила Костова. Накрая се набляга и на предложеното от Ангелова „Missverständnisforschung“ като „изследване на многопоказателните ни грешки при възприемането на аспекти и феномени от чуждата литература”.
  Статия
 
 Издадено
  26818
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/