Vom “Balkan” zu “Europa”: Multiple Identitäten und mögliche Erwartungshorizonte angesichts einer gespalteten Zukunft. In: Conturen / Hrsg.: TrendConsult, Verein für Kommunikation über Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. St. Christophen: TrendConsult, 1999, № 2, S. 49-60. ISSN: 1615-6188.


Ангелова, Пенка (1999) Vom “Balkan” zu “Europa”: Multiple Identitäten und mögliche Erwartungshorizonte angesichts einer gespalteten Zukunft. In: Conturen / Hrsg.: TrendConsult, Verein für Kommunikation über Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. St. Christophen: TrendConsult, 1999, № 2, S. 49-60. ISSN: 1615-6188. St. Christophen: TrendConsult.


 От „Балканите” към „Европа”: Множествени идентичности и възможни хоризонти на очакване с оглед на едно разделно бъдеще. В доклада си Ангелова се спира на актуалните курсиращи митове за Балканите и Европа и ги свързва с някои политически манипулации и с изграждането на множествени идентичности у гражданите в посттоталитарния и постколониален дискурс на съвременността. Изхождайки от съвременното схващане на човешката идентичност като сноп от идентичности (Хабермас, Лархер), авторката обръща внимание на посттоталтарната тенденция на национализмите, стремящи се към хомогенизиране на националните общности, като се позовава и на Елиас Канети, че „преодоляването на национализма не е в интернационализма, а в плуринационализма”. Очевидна е необходимостта от сближаване на историографиите и създаването на съвместна европейска история, както и история на Балканите, която да се гради не на „ценностите на военното мислене” а на ценностите на мирното съжителство, на допирните точки в социалната история на обществата. Препоръчително е също изследване на нарaтива на историографиите, на гледната точка на „повествуването”. В едно свое наблюдени Канети говори за „разделно” бъдеще – както делението на атома може да послужи за човеколюбиви и човеконенавистни цели, така и бъдещето е разделено и зависи от употребата на идеите и идеологиите - то зависи от решението на настоящето, дали ще се работи в посока разцепление или в посока обединение.
  Статия
 
 Издадено
  26817
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/