МЕСАЛИМ, ЛУГАЛ НА КИШ. Проблеми на политическата история на Южна Месопотамия към средата на ІІІ хилядолетие пр.н.е. (По писмени извори)


Русев, Пламен (1999) МЕСАЛИМ, ЛУГАЛ НА КИШ. Проблеми на политическата история на Южна Месопотамия към средата на ІІІ хилядолетие пр.н.е. (По писмени извори) В. Търново


 АВТОРЕФЕРАТ на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор"
  Дисертация
 
 Издадено
  2681
 Пламен Русев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/