Die Ungeduld der Erkenntnis: Zu einigen Berührungspunkten in Canettis und Brochs Kunstkonzeption. In: Hermann Broch: Perspektiven interdisziplinärer Forschung. Hrsg. Arpád Bernáth, Michael Kessler, Endre Kiss. Tübingen: Stauffenburg-Verlag, 1998, S. 117-136. ISBN: 978-3-86057-142-2.


Ангелова, Пенка (1998) Die Ungeduld der Erkenntnis: Zu einigen Berührungspunkten in Canettis und Brochs Kunstkonzeption. In: Hermann Broch: Perspektiven interdisziplinärer Forschung. Hrsg. Arpád Bernáth, Michael Kessler, Endre Kiss. Tübingen: Stauffenburg-Verlag, 1998, S. 117-136. ISBN: 978-3-86057-142-2. Tübingen: Stauffenburg-Verlag.


 Нетърпението на познанието: някои допирни точки в културологичен аспект между Херман Брох и Елиас Канети. Между Херман Брох и Елиас Канети съществува тясна връзка както в художествено отношение, така и в теоретичните им възгледи, предизвикани от неспокойствието на времето. Брох и Канети живеят и творят във Виена на 30-те години, те се срещат и по-възрастният Брох покровителства в известен смисъл младия си колега и го насърчава. Канети от своя страна уважава и високо цени Брох и до голяма степен концепцията за “призванието на поета”, която той създава през 1976 г., се гради върху образа на Херман Брох. Най-важният принос и на двамата обаче е техният нов подход към масите, мита, изкуството и един комплексен подход в наукознанието, с което те стават предвестници на науките за културата (Kulturwissenschaften) в Европа. В изследването си авторката сравнява взаимовръзките между творчество и теория при двамата автори, като многостранно и многообразно взаимодействие, което не се изразява единствено в еднопосочността на въздействия, а се получава дори парадоксалния случай, Канети да постига в художественото си творчество това, което Брох е поставил като теоретичен постулат, но не е представил в романите си. Като изходна точка авторката взема общата критика на цивилизационния процес и на разцеплението на настоящето, на разделението на науките и на партикулиращите се дисциплини в Новото време, загубата на единството и цялостта на мисленето. Както Брох, така и Канети създават контра-план срещу това разделение в нова концепция за изкустрвото и мита. Новата художествена концепция си поставя за цел в романтичнопоетическата трансценденталнопоетическа традиция да обедини отново разделените науки и да търси единство и цялост на опита и на познанието.
  Статия
 
 Издадено
  26807
 Пенка Ангелова

1. Ruth Bendels: Erzählen zwischen Hilbert und Einstein : Naturwissenschaft und Literatur in Hermann Brochs "Eine methodologische Novelle" und Robert Musils "Drei Frauen". Hochschulschrift. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2008, S. 91, 438. ISBN: 978-3-8260-3904-1.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/