Карл Ясперс: Екзистенция, комуникация, скок. В: Екзистенциална философия: 3 лекции, изнесени в Свободния нем. инст. във Франкфурт на Майн, септ. 1937. Прев. от нем. Сашо Марков. Велико Търново: Слово, 1997, с. 97-104, ISBN - 954-439-472-9. COBISS.BG-ID - 1030555620.


Ангелова, Пенка (1997) Карл Ясперс: Екзистенция, комуникация, скок. В: Екзистенциална философия: 3 лекции, изнесени в Свободния нем. инст. във Франкфурт на Майн, септ. 1937. Прев. от нем. Сашо Марков. Велико Търново: Слово, 1997, с. 97-104, ISBN - 954-439-472-9. COBISS.BG-ID - 1030555620. Велико Търново: Слово.


 Екзистенция, комуникация, скок е философия за българския читател. Тук авторката се спира на някои основни понятия във философията на Ясперс като комуникация, гранична ситуация, екзистенциален скок и трансценденция. На приетото от Кант понятие «трансценденция» Ясперс придава значението на другостта – човешка, световна и отвъдна. При Ясперс комуникацията се обективира в начини на проявление (Weisen), съответстващи на формите на наличното битие на човека, които от своя страна образуват в комуникационната концепция на Ясперс онази обективна структура, която е необходима предпоставка за най-висшата форма – екзистенциалната комуникация. Именно на този философско-антропологичен план може да се търси идеалът на Ясперс за човешкото самоосъществяване. «Скокът» в граничните ситуации дава възможност за осъществяване и осмисляне на екзистенцията. Като гранични ситуации Ясперс споменава: борбата, смъртта, случайността, вината, страданието и непроменимия факт, че човекът е историческо същество. А какво става зад «граничната ситуация», «зад предела» - за това се говори в други книги и документи от лагерите.
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  26801
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/