Die Rolle von Kafkas Werk für die Selbstbewußtwerdung von Literatur und Literaturwissenschaft. In: Franz Kafka in der kommunistischen Welt / Kafka-Symposion 1991, Klosterneuburg. [Österreichische Franz-Kafka-Gesellschaft]. Hrsg.: Norbert Winkler; Wolfgang Kraus. Wien u.a.: Böhlau, 1993, S. 1-20. ISBN: 978-3-205-98055-1.


Ангелова, Пенка (1993) Die Rolle von Kafkas Werk für die Selbstbewußtwerdung von Literatur und Literaturwissenschaft. In: Franz Kafka in der kommunistischen Welt / Kafka-Symposion 1991, Klosterneuburg. [Österreichische Franz-Kafka-Gesellschaft]. Hrsg.: Norbert Winkler; Wolfgang Kraus. Wien u.a.: Böhlau, 1993, S. 1-20. ISBN: 978-3-205-98055-1. Wien u.a.: Böhlau.


 Първото участие в симпозиума на Дружество “Франц Кафка” през 1991 г. на тема „Франц Кафка в комунистическия свят” дава възможност на Ангелова да представи рецепцията и въздействието, което оказва творчеството на Кафка за самоопределянето на литературата и литературната теория. В тази статия авторката доразвива наблюденията си от 1987 г. за рецепцията на Кафка в марксистката литературна теория и се спира на трите фази на рецепция: - през 30/40-те, през 60-те и през 80-те години на 20 век и подчертава ролята на Кафка за преосмисляне на концепцията за реализма и теорията на отражението. В случая тя се позовава както на преводаческата политика, така и на предговорите и рецепцията от различни автори, и конкретно на репрезентативния случай на изгонения от ГДР автор Гюнтер Кунерт.
  Статия
 
 Издадено
  26793
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/