Paradigmata des Literaturunterrichts in der Fremdsprachengermanistik. In: Dokumentation der Tagungsbeiträge / Germanistentreffen Bundesrepublik Deutschland - Bulgarien - Rumänien : 28.2. - 5.3.1993 / [Hrsg.: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Red.: Werner Roggausch]. Bonn: DAAD, 1993, S. 401-415. ISBN: 978-3-87192-527-6.


Ангелова, Пенка (1993) Paradigmata des Literaturunterrichts in der Fremdsprachengermanistik. In: Dokumentation der Tagungsbeiträge / Germanistentreffen Bundesrepublik Deutschland - Bulgarien - Rumänien : 28.2. - 5.3.1993 / [Hrsg.: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Red.: Werner Roggausch]. Bonn: DAAD, 1993, S. 401-415. ISBN: 978-3-87192-527-6. Bonn: DAAD.


 През март 1993 г. в Бон се провежда среща на германистите от България, Румъния и Германия. Това е срещата, на която германистите от тези две съседни страни за първи път се срещат и запознават и където се създават първите контакти, които след това продължават. Докладът на Пенка Ангелова е за Парадигми на преподаване на литература в чуждоезиковата германистика. При този преглед тя се спира на пет парадигми: 1. Като синхронни парадигми авторката разглежда исторически-страноведската парадигма, при която паралелно с преподаването на литературата се изисква и преподаване на историческо-страноведския контекст и търсене на съответки в собствената култура. 2. Дискурсната парадигма гради върху „функционните предпоставки на определени дискурсивни практики” (Фуко) и търси многоизмеримостта на отношението автор-произведение-реципиент. Чрез дискусиите за интерпретационните методи се въвеждат също интерпретационните практики. Тази парадигма е насочена предимно към целевата група на студенти-германисти. 3. Парадигмата на интеркултурната комуникация е особено важна за развиване на познавателните способности на студентите. В този случай става въпрос за разтваряне на границите между културите и разширяване на „познавателното пространство” и „хоризонта на очаквания” (Райнхард Козелек). 4. Чрез изследване на „недоразуменията” могат да се проучат и граничните зони на различията в опита и очакванията на реципиентите. Рецепционният процес се характеризира с определени „очаквания” и схеми на възприятия, обусловени от собствената култура, така че „недоразуменията” могат да се изследват като маркери на допира на културите. 5. Парадигмата „другост” предлага възможността за изследване на отношението към другостта и към собствената идентичност. Ангелова прилага една психологическа типология на отношението към „другостта” в пет подхода, като набляга на понятието „информация” като подход за формиране на мисловни процеси. Недоразумението и „спъването” в другостта създава предпоставки за метаниво на собствената култура.
  Статия
 
 Издадено
  26792
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/