Действие и рефлексия - някои аспекти на литературната комуникация в романите на Кафка "Процесът" и "Замъкът". В: Литература и култура. Ред. кол. Симеон Хаджикосев - отг. ред. и др. София: БАН, 1992, с. 48-64. ISBN - 954-430-083-X. COBISS.BG-ID - 1024577764.


Ангелова, Пенка (1992) Действие и рефлексия - някои аспекти на литературната комуникация в романите на Кафка "Процесът" и "Замъкът". В: Литература и култура. Ред. кол. Симеон Хаджикосев - отг. ред. и др. София: БАН, 1992, с. 48-64. ISBN - 954-430-083-X. COBISS.BG-ID - 1024577764. София: БАН.


 Разкривайки парадигматичната структура на романите на Кафка, авторката се спира на рекурсивността на парадигмите „действие” и „рефлексия” в текстовете. Парадигматичните текстови единици, които Ангелова идентифицира, се състоят от събитийна структура и аналитично-рефлективна структура. Итерпретирани са примери, в които преживяването от събитийната структура преминава към многопосочността и многоплановостта на осмислянето в аналитично-рефлективната структура, определяйки по този начин пулсиращия ритъм на повествованието.
  Статия
 
 Издадено
  26788
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/