Der Konflikt von Ideal und Wirklichkeit und seine poetische Fassung in Hermann Hesses Romanen der Reifezeit als Ausdruck der Krise der Persönlichkeit : Eine Untersuchung im Lichte der romantischen Tradition. В: Трудове на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Великотърновски университет, 1985, бр. 20, № 1, с. 63-90.


Ангелова, Пенка (1985) Der Konflikt von Ideal und Wirklichkeit und seine poetische Fassung in Hermann Hesses Romanen der Reifezeit als Ausdruck der Krise der Persönlichkeit : Eine Untersuchung im Lichte der romantischen Tradition. В: Трудове на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Великотърновски университет, 1985, бр. 20, № 1, с. 63-90. Велико Търново: Великотърновски университет.


 Конфликтът между идеал и действителности неговия поетичен израз в романите на Херман Хесе от зрелия период като израз на кризата на личността е студия, която е от корпуса на дисертационния труд и която след това влиза и в книгата “Възгледи за романа на 20 век” (Изд. ПИК). Тук авторката отново се спира на традицията на немския романтизъм, неговото влияние върху поетологията на Херман Хесе и нейната актуалност за съвременните интерпретационни методи. Проблематиката на идентичността на личността, нейната двойнственост и множественост е разгледана в контекста на двойнствеността между идеал и романна действителност и гради върху представата за множествеността на личността. Литературните форми, в които тази множественост намира израз в романите на Хесе са сънят, видението (сън с отворени очи) и приказката. В тях действието на романа бива пренесено в едно друго измерение (трансценденция), като по този начин по примера на трансценденталната поезия на романтиците се предоставя възможността както за авторефлексия на текста и на събитийността, така и за антиципация на действието на романа. С вграждането на тези форми същевременно се раздвижва и формата на романа, като «поезия на поезията» и прогресивна романтическа поезия.
  Статия
 
 Издадено
  26773
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/