Проблемното обучение по литература със студенти филолози. В: Проблеми на обучението и възпитанието във ВУЗ. Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 1983, с. 73-80. COBISS.BG-ID - 1125026276.


Ангелова, Пенка (1983) Проблемното обучение по литература със студенти филолози. В: Проблеми на обучението и възпитанието във ВУЗ. Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 1983, с. 73-80. COBISS.BG-ID - 1125026276. Велико Търново: Великотърновски университет.


 Със завръщането си от редовна докторантура и започване на преподавателска дейност по литература Пенка Ангелова започва да търси и иновационни подходи в обучението, като въвежда „проблемното обучение” – обучение, при което в хода на обхватните лекции върху определен литературно-исторически период се залагат и няколко лекции върху определен литературно-теоретичен проблем с интерактивен елемент. На базата на конкретни примери авторката разкрива трифазовия ритъм на проблемната лекция, създаването на проблемна ситуация и проблемното семинарно упражнение, които спомагат за формиране на проблемно мислене и създаване при студентите на умения за решаване на проблеми.
  Статия
 
 Издадено
  26757
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/