Основни затруднения в педагогическата работа с "различните деца и ученици" в община Сливен. – Сб. Доклади от научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 02 – 03.06.2019 г. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2019, с. 125 – 132. ISВN: 978-619-7281-52-1, COBISS.BG-ID - 1290939364


Нунев, Йосиф (2019) Основни затруднения в педагогическата работа с "различните деца и ученици" в община Сливен. – Сб. Доклади от научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 02 – 03.06.2019 г. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2019, с. 125 – 132. ISВN: 978-619-7281-52-1, COBISS.BG-ID - 1290939364 Враца


 От края на август 2018 г. до края на ноември 2018 г. в община Сливен беше проведено мониторингово проучване с цел събиране на надеждна информация, насочена към установяване на актуалното състояние на процесите на интеграция и включване на ромските деца и ученици в община. Настоящият доклад представя резултатите от анализа на някои от основните трудности на педагогическите специалисти в процеса на тяхното взаимодействие с деца и ученици, които се нуждаят от подкрепа за тяхното лично развитие, както и с деца и ученици от ромската общност в общината. Изследването е неразделна част от анализа на цялостния мониторинг на процесите на интеграция и включване.
  Доклад
 интеграция, приобщаване, подкрепа за личностното развитие, роми
 Издадено
  26753
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/