Някои идеи за приложение на информационните технологии при усвояване на математическите понятия от деца на 6 – 7 годишна възраст. Сб. от Юбилейна международна университетска конференция "130 години предучилищно образование в България", Велико Търново, 18 - 19 май 2012 г. Ред. П. Легкоступ. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 313 - 318. ISBN 978-954-524-842-9


Минчева, Иванка (2012) Някои идеи за приложение на информационните технологии при усвояване на математическите понятия от деца на 6 – 7 годишна възраст. Сб. от Юбилейна международна университетска конференция "130 години предучилищно образование в България", Велико Търново, 18 - 19 май 2012 г. Ред. П. Легкоступ. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 313 - 318. ISBN 978-954-524-842-9 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”


 В доклада се разглеждат някои възможности за използване на информационни технологии при въвеждане, разбиране и усвояване на компонентите на математическите понятия в обучението по математика в 1. - 4. клас.
  Доклад
 информационни технологии, математическо понятие, начално училище, обучение по математика
 Издадено
  26712
 Иванка Минчева

1. Даниела Йорданова. - Възможности за приложение на интерактивните методи при работа с художествен текст чрез обучението по литература (1. - 4. клас) - Педагогически алманах, 2019, 27(1), с. 42. Print ISSN 1310-358X

2. Мариана Гърмидолова (Мойнова). - Детските рисунки като документ на епохата. - Педагогически алманах, 2019, 27(1), с. 106. Print ISSN 1310-358X

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/