Усвояване на понятието числов израз в обучението по математика в началното училище. - Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2019, 27(1), с. 54 – 63. Print ISSN1310-358X


Минчева, Иванка (2019) Усвояване на понятието числов израз в обучението по математика в началното училище. - Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2019, 27(1), с. 54 – 63. Print ISSN1310-358X Университетско издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново


 В статията се разглеждат някои методически аспекти от изучаване на понятието числов израз в обучението по математика в 1. - 4. клас. Разглеждат се системи задачи от началния училищен курс по математика, свързани с въвеждане, разбиране и усвояване на числов израз.
  Статия
 числов израз, обучение по математика, начално училище, понятие, дейност, математическа задача
 Издадено
  26711
 Иванка Минчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/