Педагогиката от края на XIX и началото на XX век (Реформаторска педагогика)


Тодорова-Колева, Мариела (2019) Педагогиката от края на XIX и началото на XX век (Реформаторска педагогика) ЛИБРА СКОРП, ISBN 978-954-471-548-9, COBISS.BG-ID - 1292081892COBISS.BG-ID - 1292081892,


 В педагогическата наука всеки етап от развитието на човечеството се оказва важна основа за обогатяването и по-нататъшното ѝ развитие. Един от етапите, който оказва силно влияние върху съвременната педагогическа мисъл и практика, обхваща периода от края на XIX и началото на XX в. Този период е изпълнен с многобройни и понякога противоречиви идеи и опити за училищни реформи и е известен в педагогическата литература като реформена или реформаторска педагогика. Той се свързва със създаването на нови опитни училища или преобразуването на традиционната педагогическа практика с цел развитието на цялостна и хармонична личност, годна да бъде максимално полезна за себе си, обществото или държавата. Целта на настоящото изследване е да се проследят и изведат основните реформени идеи и практики, характерни за края на XIX и началото на XX в., както и техните рецепции в България. В Първа глава се разглеждат същността и специфичните характеристики на Реформаторската педагогика като явление в историята на педагогиката, както и обособяването на т.нар. „реформени вълни“ или етапи в развитието на Реформаторската педагогика в международен план. Направен е паралел между Реформаторската педагогика, Новото възпитание и Прогресивното възпитание. Във Втора глава се акцентира върху рецепциите на реформените идеи и практики в България. В нея са представени възникването и развитието на реформаторските идеи, направления и педагогически практики в техния национален контекст, както и влиянието им върху българската педагогика. Проследява се и засилената роля на Националното възпитание, което е тясно свързано с държавната политика. Едновременно с първите им прояви в чужбина тези идеи и практики проникват и у нас благодарение на активната дейност на българските педагози и учители. В България се оформя и специализиран педагогически печат, чрез който се разпространяват определени реформени идеи (напр. „Свободно възпитание” (1922-1944)- орган на Лигата за ново възпитание, сп. „Училищна практика” (1906-1912) – списание за разпространение на дидактическото художество, а в последствие идеите на трудовото училище, сп. „Нашето дете” (1928-1943) – значителен процент от материалите в списанието са посветени на социално-педагогическите идеи и практики и др.). Някои от идеите намират широк отзвук и разпространение, както и частични приложения в училище като идеите на м. Монтесори, П. Петерсен, С. Френе, идеите за цялостното обучение, трудовото училище, дидактическото художество, социална и експериментална педагогика. Налагането на иновативните училища днес и търсенето на пътища за повишаване на качеството на обучение, интеграция и приобщаване на децата към образователната среда препраща към идеите на Реформаторската педагогика. Оказва се, че те имат важна роля за развитието на съвременната педагогическа мисъл и практика. От една страна, продължават да съществуват и да се развиват някои реформени училища, а от друга - отделни идеи и елементи от Реформаторската педагогика се откриват в съществуващата практика, като нейна неотменна съставна част.
  Монография
 реформаторска педагогика, индивидуална педагогика, свободно възпитание, цялостно обучение, селски възпитателни домове интернати, социална педагогика, експериментална педагогика, трудово училище, дидактическо художество, психоаналитична педагогика, гражданско възпитание, национално възпитание
 Издадено
  26699
 Мариела Тодорова-Колева

4. Златкова-Дончева, К. (2020). Приобщаващо образование за деца в риск и деца с емоционално поведенчески проблеми. Бургас: ЛИБРА СКОРП, 470 с., ISBN:978-954-471-647-9, на стр. 399

5. Кутева-Цветкова, В. Теоретични основи на възпитанието. Велико Търново, Фабер, ISBN 978-619-00-1103-3, COBISS.BG-ID - 39907592, на с. 23

6. Марчева-Йошовска, П. Приобщаване на ученици със зрителни нарушение. Сб. доклади от втора научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес". Плевен 2020, ISBN 978-619-91255-2-6, с. 104-112, на с. 110.

1. Kaleiska, M. ETAT ET DEFIS DE L'EDUCATION CIVIQUE DANS LES PAYS D'EUROPE. ETUDE DE CAS: BULGARIE//Revista Universitară de Sociologie. XVe année, numéro hors-série (1) – 2019, ISSN: 2537-5024; ISSN-L: 1841-6578, p. 35

2. Кръстева, А. Методът на проектите - за развиване на критическо мислене у учениците //Сб. Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Ай анд Би, Велико Търново, ISSN 2534 - 9317, с. 14 - 18, COBISS.BG-ID - 1288420836, цит. на с. 16.

3. Марчева, П. Приносът на Димитър Кацаров за специалната педагогика и идеята за "особеното" дете //Сб. Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Ай анд Би, Велико Търново, ISSN 2534 - 9317, с. 166 - 174, COBISS.BG-ID - 1288420836, цит. на с.171

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/