Текст и прототекст в романа на Борис Леонидович Пастернак "Доктор Живаго". Дисертация за придобиване на ОНС "доктор" (кандидат на филологическите науки).


Бонджолов, Христо (1998) Текст и прототекст в романа на Борис Леонидович Пастернак "Доктор Живаго". Дисертация за придобиване на ОНС "доктор" (кандидат на филологическите науки). Велико Търново, 1998. 176 л. COBISS.BG-ID - 1264129252.


 Основната теза на изследването е, че романът не е изолиран акт в творчеството на Пастернак. От първите фрагменти за Реликвимини до последните стихове на Живаго писателят създава един и същ герой, който твори едно и също битие, чиито смисъл е идеята за безсмъртие. В своя окончателен вариант негов израз е Текстът. Затова, както романът се стреми към стиховете на доктор Живаго (вече написани), така и животът на автора продължава като Текст. В основата му стои една съдба, съдбата на човека във времето, с неговото рождество и страдание, разпятие и възкресение, с вярата в божествената му природа. Основната идея на романа е реализирана чрез героя. В центъра му е поставена съдбата на безсмъртния човек, който в смутните времена е призван да изпълни своята мисия и да пренесе през тях ценностите, които стоят в основата на живота, духовния свят, който носи стремежа към съвършенство. Настоящото изследване е нов прочит на текста, който се опира на постигнатото от двете страни на "желязната завеса", в три времена. Опозицията текст-прототекст е онзи ключ към романовото пространство, който позволява да се разкрие светът на идеите в "Доктор Живаго".
  Дисертация
 литературознание, руска литература, Пастернак, "Доктор Живаго", текст, прототекст
 Издадено
  26686
 Христо Бонджолов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/