Демирева, Т, Будева, Соня. (2005) Девиантно поведение. Фабер, В.Търново, второ преработено издание


Тодорова, Теодора (2005) Демирева, Т, Будева, Соня. (2005) Девиантно поведение. Фабер, В.Търново, второ преработено издание у нас


 
  Книга
 
 Издадено
  26684
 Теодора Тодорова

2. Великова, М. Влиянието на музикалните занимания през свободното време на подрастващите върху тяхната самооценка за личностно развитие, сп. ПЕДАГОГИКА, ГОДИНА LXXXIX, VOLUME 89, 2017, стр. 972-983, ISSN 1314–8540 (Online) ISSN 0861–3982 (Print); Статиите на сп. Педагогика се реферират, индексират и листват в: Web of Science: Emerging Sources Citation Index; European Reference Index for the Humanities; Social Sciences (ERIH PLUS); Central and Eastern European Online Library (CEEOL); EBSCOhost Research Databases; Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest)

3. Великова, М. Възпитателно-терапевтични аспекти на музикалните дейности в свободното време на децата, автореферат, СУ "Климент Охридски", 2017

1. Георгиев, Г. Да започнем отначало..... (ранната детска агресия - в сянката на детската невинност), в Сборник от Петата научна студентска научна сесия с международно участие „Качеството на образование, професионална компетентност и възможности за реализация в образователно и социална среда”, Велико Търново, 5стр., 2009 г. Ред. Ж.Карапенчев, Д.Гълъбова, М.Дамянова, Р.Кузманова.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/