Използването на детската цигулкова литература при обучението на студентите от Факултета по педагогика при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (статия)


Моцинова, Божана (1992) Използването на детската цигулкова литература при обучението на студентите от Факултета по педагогика при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (статия) Сб. “Педагогически условия за детско творчество” (съст. Елка Петрова), материали от Научно-практическа конференция, прове-дена във В. Търново (4 декември 1992 г.)


 Статията разглежда богатите възможности, които представя детската цигулкова литература, за възпитанието и за овладяване на музикално-изразните средства от студентите. Разкриват се музикално-художествените страни на инструменталната музика, свързани с обучението.
  
 Детската цигулкова литература
 
  2668
 Божана Моцинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/