Системата за социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение в условията на Евроинтеграция. – В: сборник: България – Европейски съюз: състояние, проблеми,перспективи, ИК „Призма”, Пловдив, 2002. с.371-376 [COBISS 1158365924] ИК „Призма”, Пловди


Тодорова, Теодора (2002) Системата за социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение в условията на Евроинтеграция. – В: сборник: България – Европейски съюз: състояние, проблеми,перспективи, ИК „Призма”, Пловдив, 2002. с.371-376 [COBISS 1158365924] ИК „Призма”, Пловди у нас


 
  Доклад
 
 Издадено
  26678
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/