Системата за социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение в условията на Евроинтеграция. – В: Сб. материали от научно-практическа конференция "България – Европейски съюз: състояние, проблеми,перспективи", 27-28 май 2002 г., ИК „Призма”, Пловдив, с.371-376 [COBISS 1158365924] ИК „Призма”, Пловдив


Тодорова, Теодора (2002) Системата за социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение в условията на Евроинтеграция. – В: Сб. материали от научно-практическа конференция "България – Европейски съюз: състояние, проблеми,перспективи", 27-28 май 2002 г., ИК „Призма”, Пловдив, с.371-376 [COBISS 1158365924] ИК „Призма”, Пловдив у нас


 Докладът акцентира върху системата да социално-педагогическа дейност с деца правонарушители
  Доклад
 система, социално - педагогическа дейност с деца правонарушители
 Издадено
  26678
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/