Nunev, Josif. Przymusowe koczownictwo wewnątrzmiejskie Romów w Bułgarii. - Studia Romologika, 2018, №11, pp. 199-210, ISSN 1689-4758


Нунев, Йосиф (2018) Nunev, Josif. Przymusowe koczownictwo wewnątrzmiejskie Romów w Bułgarii. - Studia Romologika, 2018, №11, pp. 199-210, ISSN 1689-4758 Тарнов, Полша


 Материалът предлага една история, която се повтаря в по-големите населени места на България. Историята е свързана с проблем, за който научната литература споменава съвсем бегло, но задълбочени изслевания по него все още няма. В миналото българските роми живеели върху земя, която след Освобождението на България от османско владичество се оказала доста апетитна за инвеститори или върху нея започват да се строят сгради с високо обществено значение. Заварените върху тази земя роми поетапно и многократно бивали изселвания към периферията на урбанизираните територии. Това е една от причините днес ромските квартали в градовете масово да са все още извън регулация. Тези изселвания обаче играят и особено голямо значение за изграждането на конформизма от потърпевшите роми и липсата на каквито и да са инициативи от тяхна страна за търсене на своите права.
  Статия
 роми, квартали, махали, номадизъм, маргинализация, аномия
 Издадено
  26673
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/