Св. Кирил Йерусалимски като катехет : дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 05.01.17 - Теология


Легкоступ, Магдалена (2009) Св. Кирил Йерусалимски като катехет : дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 05.01.17 - Теология В. Търново : [М. Легкоступ], 2009. ISBN - (Подв.). COBISS.BG-ID - 1248386532


 
  Дисертация
 
 
  26577
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/