Структура на психофизическата готовност на младежи и на девойки след проведена специализирана подготовка


Давидов, Димитър (2019) Структура на психофизическата готовност на младежи и на девойки след проведена специализирана подготовка Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 27-28 юни 2019 г. Том 2. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново 2019 г. (стр. 157-166) ISSN 1314-1937.


 В настоящият доклад се представя структурата на психофизическата готовност на младежи и на девойки след проведена специализирана подготовка. Използван е факторния анализ за определяне на най-значимите елементи на психофизическата готовност при формирането ѝ в нестанадартна ситуация.
  Доклад
 : Психофизическа готовност, туризъм, студенти, младежи и девойки, факторен анализ.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  26567
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/