Речник на новите думи в съвременния български език


Петкова, Анелия (1999) Речник на новите думи в съвременния български език Велико Търново: издателство “Слово”. 140 с. ISBN 954-439-543-1.


 Новите думи в съвременния български език в края на XIX в. и началото на XX в.
  Книга
 
 
  26547
 Анелия Петкова

28. Диана Благоева. Към концепцията за речник на най-новата лексика в българския език. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. УИ „Св. св. Кирил и Методий”: Велико Търново, 2019. Стр. 510-523. ISBN 978-619-208-188-1.

25. Лютакова, Р. Нова българска и румънска лексика след 1989 г. С приложен българско-румънски и румънско-български речник на неологизмите. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2018. 592 стр. ISBN 9789540743967

26. Майя Кузова / Maja Kuzova. Парадоксите на експресията в българския и руския език / The Paradoxes of Expression in Bulgarian and Russian Languages. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2018. ISBN 978-619-202-338-6. URL: https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=766232

27. Сорока, Ольга Б. Лексичні інновації іншомовного походження у сучасній болгарській мові (кінець ХХ – початок ХХІ століття). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (доктора філософії). Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України. Київ, 2018.

24. Попова, В.А. Слова в сетях массмедиа. // Медиалингвистика. 2017. № 1 (16). С. 111-122.

22. Joanna Satoła-Staśkowiak. O anglizowaniu wymowy w polskich i bułgarskich wypowiedziach młodych ludzi. – В: За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов”, 2016, 180-184.

23. Сорока, Ольга. Стан висвітлення лексичних змін у сучасній болгарській мові з огляду на запозичення. // Алманах „Българска украинистика“, бр.6, 2016, 11-19.

18. Болгарсько-український словник нової європейської лексики (кінець XX - початок XXI ст.). Българско-украински речник на новата европейска лексика (краят на XX - първите десетилетия на XXI век) [Текст] / [В. Бунчук та ін. ; відп. ред. Стоянова Е. П.] ; Київ. славіст. ун-т, [Укр.] держ. славіст. центр НАН України. - Вид. 1-ше. - Київ : Київ. славіст. ун-т, 2015. - 413 с. ISBN 978-966-2491-20-3

19. Ваня Иванова. Основные модели метафорической номинации в русском и болгарском языках (на материале семантических инновантов – названий лиц). – В: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica 11, 2015.

20. Ємчура, Наталія Романівна. Неологізація чеської суспільно-політичної лексики кінця ХХ - початку ХІХ століть: автореф. дис. ... канд. філол. наукл Львiв, 2015.

21. Стоянова, Е. П. Болгарсько-український словник нової європейської лексики. – В: Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції до Дня слов'янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015 р.). Київ, 2015, стр. 20-23. ISBN 978-966-02-7583-6

16. Blagoeva, D.TYPOLOGY OF THE DICTIONARIES OF NEOLOGISMS IN THE SLAVONIC LANGUAGES // Literature, language and culture influenced by globalization. ed. by L. Shlossman. Vienna, 2014. С. 3-17.

17. Благоева, Д. Неологизмите и тяхното лексикографско представяне (българският опит в контекста на славянската неография) // Štefan Peciar a moderná lexikografia. Zborník k 100. výročiu narodenia Štefana Peciara. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. С. 387-403. ISBN 978-80-224-1416-6.

14. Георгиева, Цв. Словообразуване по инициални абревиатури (II). – Български език, 2013, №1, 73-92.

15. Сорока, О.Б. Нові іншомовні слова в сучасній болгарській мові (спроба впорядкування термінів та дефініцій). Мова і культура. (Науковий журнал). – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. IV (166). – 620 с. стр. 212 – 218.

8. Mleczko, Joanna. "Internacjonalizmy we współczesnym języku polskim i bułgarskim (złożenia)." Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie (elektroniczne czasopismo naukowe), № 1, 2012 (2012): 64.

9. Waszakowa, Krystyna. Drogi do słownika neologizmów współczesnej polszczyzny. // Poradnik Językowy, 2012, №3, 5-21.

10. М. Зозикова. Семантични и функционално-стилистични промени в лексиката на руския книжовен език в края на ХХ – началото на ХХI век (в съпоставка с българския книжовен език). Дисертация за кандидат на науките, Пловдив, 2012.

11. Мария Зозикова. Синтактичната транспозиция в българския език и ролята ѝ в съвременните семантични процеси. – В: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – България. Научни трудове, том 50, кн. 1, сб. В, 2012. Филология, стр. 313-318.

12. Радева, В. Български тълковен речник. С., 2012.

13. Сорока, Ольга. Тенденції розвитку сучасного болгарського лексикону. – В: Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2012. Випуск 56. Частина 1. С. 3 –13. Visnyk of the Lviv University. Series Philology. 2012. Issue 56. Pаrt 1. Р. 3–13 .

7. ПОПОВА ВЕЛКА. МОДНЫЕ СЛОВА - СЛОВА С "ПЛОХОЙ СЛАВОЙ" ИЛИ СИМВОЛЫ СОВРЕМЕННОСТИ. – В: СТЕРЕОТИПНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО В ТЕКСТЕ. Межвузовский сборник научных трудов. ПОД РЕД. М.П.КОТЮРОВОЙ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет». Пермь, 2011

6. Elena Koriakowceva (Коряковцева, Елена). Об интегрирующей роли общеславянского фонда интернациональных морфем в эпоху глобализации. – В: Aktualne problemy komparatystyki słowiańskiej: teoria i metodologia badań lingwistycznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedlce: Sedlce, 2010, s. 89-102. ISBN 978-83-7051-605-5

5. Благоева, Д. Съвременни подходи в българската неография (проблеми и перспективи). // Български език, 2008, кн. 1, с. 5–14.

4. Waszakowa, Krystyna Słownik {Nová slova v češtině} – dojrzałe dzieło czeskiej leksykografii – In: Prace Filologiczne, Issue no.LI /2006, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

3. Košková, M., a kolektív. Bulharsko-slovenský slovník. I (A-K). Bratislava, 2004.

2. Благоева, Диана. Неологизми универбати в българския и чешкия език. In: Dynamika a inovace v češtině a bulharštině (90. léta 20. století). Sborník příspěvků z pracovního setkání v Sofii 7. 10. 2002. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, Praha, 2003, s. 26-37. ISBN: 80-86496-13-9

1. Пернишка, Е., Д. Благоева, С. Колковска. Речник на новите думи и значения в българския език. С., 2001

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/