СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви Р, Ф, Х, Ш, а също думите от по до пясъчник, до - дяна, силикат - сливовица, спорен - стягам, табак - техноложка].


Илиева, Мария (2000) СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви Р, Ф, Х, Ш, а също думите от по до пясъчник, до - дяна, силикат - сливовица, спорен - стягам, табак - техноложка]. Велико Търново: Gaberoff, 1999/2000, 1104 стр.(3. изд.) ISBN 954-9607-13-5 COBISS.BG-ID 1035849188


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 
 Издадено
  26518
 Мария Илиева

3. Стоянова, Славена. Записване на протичащите стопански процеси в търговските предприятия в България в периода XVII - XIX век. - В: Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen vol. ХX С, 2019, pp. 113 - 130. Цит. на стр. 129.

2. Сердюк А. М., ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ “СПІЛКУВАННЯ” У ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТІ. // Серія: Філологічні науки. – 2018. – Випуск XV. с. 31–38. Цит. на с. 33 и 38

1. Сердюк, А. М. Макроконцепт „князь” в славянском сознании (аспекты когнитивной лингвистики на материале украинского, русского и болгарского языков). – В: Российские и славянские исследования. Научный сборник. Выпуск VIІI. Минск, 2013, 310-315. Цит. с. 311.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/