Базовата компетентност на директори на образователни институции в областта на приобщаващото и интеркултурното образование в община Сливен. Научна конференция TechCo – Lovech 2019. Технически колеж - Ловеч, 10.05.2019 г. Сборник с доклади. Том II. Ред. С. Капралов и колектив. Габрово: УИ "Васил Априлов", с. 57-62, ISSN 2535-079X, COBISS.BG-ID - 1286713316


Нунев, Йосиф (2019) Базовата компетентност на директори на образователни институции в областта на приобщаващото и интеркултурното образование в община Сливен. Научна конференция TechCo – Lovech 2019. Технически колеж - Ловеч, 10.05.2019 г. Сборник с доклади. Том II. Ред. С. Капралов и колектив. Габрово: УИ "Васил Априлов", с. 57-62, ISSN 2535-079X, COBISS.BG-ID - 1286713316 Габрово


 От края на м. август 2018 г. до края на м. октомври 2018 г. беше проведено представително теренно изследване в община Сливен за установяване актуалното състояние на процесите на интеграция и приобщаване на ромските деца и ученици в общината. Настоящият доклад (научно съобщение) представя резултатите от анализа на идентифицираната базова компетентност на участвалите в изследването директори на образователни институции за реализацията на приобщаващото и интеркултурното образование. Изследването е неразделна част от анализа на цялостен мониторинг на процесите на интеграция и приобщаване.
  Доклад
  базова компетентност, интеграция, приобщаване, роми
 Издадено
  26499
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/