Основни проблеми на приобщаването и интеграцията на ромските деца и ученици в образователните институции на община Сливен. Научна конференция TechCo – Lovech 2019. Технически колеж - Ловеч, 10.05.2019 г. Сборник с доклади. Том II. Ред. С. Капралов и колектив. Габрово: УИ "Васил Априлов", с. 51-56, ISSN 2535-079X,COBISS.BG-ID - 1286713316


Нунев, Йосиф (2019) Основни проблеми на приобщаването и интеграцията на ромските деца и ученици в образователните институции на община Сливен. Научна конференция TechCo – Lovech 2019. Технически колеж - Ловеч, 10.05.2019 г. Сборник с доклади. Том II. Ред. С. Капралов и колектив. Габрово: УИ "Васил Априлов", с. 51-56, ISSN 2535-079X,COBISS.BG-ID - 1286713316 Габрово


 Настоящият доклад (научно съобщение) представя резултатите от анализа на идентифицираните най-значими проблеми при реализацията на процесите на приобщаване и образователна интеграция на ромски деца и ученици в община Сливен. Отразена е гледната точка на участвалите в изследването директори на образователни институции в общината. Разработката е неразделна част от анализа на цялостен мониторинг на процесите на интеграция и приобщаване, проведен през август-октомври 2018 г.
  Доклад
 приобщаване, интеграция, роми
 Издадено
  26498
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/