Приобщаващото образование – отвъд традиционните образователни модели. В: „Педагогическото образование – традиции и съвременност” – сборник с доклади от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, проведена през 2017 г. във Велико Търново. Съставител – доц. д-р Рени Христова – Коцева. Велико Търново: Ай анд Би, 2017, с. 155-162, ISSN: 2534-9317


Нунев, Йосиф (2017) Приобщаващото образование – отвъд традиционните образователни модели. В: „Педагогическото образование – традиции и съвременност” – сборник с доклади от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, проведена през 2017 г. във Велико Търново. Съставител – доц. д-р Рени Христова – Коцева. Велико Търново: Ай анд Би, 2017, с. 155-162, ISSN: 2534-9317 Велико Търново


 Разработката насочва усилия към онези теоретични основи на приобщаващото образование, от които то намира вдъхновение за своето утвърждаване и развитие. Откриваме ги, от една страна, в изследванията на редица наши и чужди учени, посветени на: правото на достъп до качествено образование; ресурс за отделния индивид, независимо от неговия пол, увреждане, раса, етническа принадлежност, религия, възраст, сексуална ориентация; процеса на осъзнаване на собствения принос за развитие; демократичното участие; усещането за принадлежност и др., от друга страна – в теоретичните основи на обществени явления, процеси и видове образователни политики (образователна интеграция, интеркултурно образование, включващо образование, интегрирано образование и др), включени в арсенала от инструменти за неговата реализация (интеграция, включване, толерантност, десегрегация, изключване, дискриминация, асимилация, сегрегация, негативни стереотипи, предразсъдъци и др.) и от трета страна – в нормативните документи на българската държава. В този смисъл, основният извод, който се прокарва е, че всяко дете, независимо от различия, основани на възраст, пол, етническа принадлежност, увреждане или други бариери пред ученето, може и следва да се обучава в общообразователно училище. Обучението му обаче, следва да преминава отвъд образованието и неговите традиционни модели, в социално приобщаване, в което хората са научени и могат да водят независим живот в обществото и да са пълноценни негови членове – приети и ценени.
  Доклад
 приобщаване, приобщаващо образование, достъп, учене, участие, ресурс, принос, зона на конфорт.
 Издадено
  26451
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/