Първото цялостно научно изследване на морфологичната система на китайския език в България [The First Overall Scientific Research of Chinese Morphological System in Bulgaria]


Мандова, Искра (2019) Първото цялостно научно изследване на морфологичната система на китайския език в България [The First Overall Scientific Research of Chinese Morphological System in Bulgaria] Чуждоезиково обучение [Foreign Language Teaching], книжка 3, година XLVI, 2019, 319-321 с., 2019, Гл. ред. проф. дн. Димитър Веселинов, Изд. Аз Буки, София, 2019 ISSN 1314–8508 (Online) ISSN 0205–1834 (Print) COBISS.BG-ID - 1119691748


 https://foreignlanguages.azbuki.bg/en/languages/foreignarticle2016-4/parvoto-czyalostno-nauchno-izsledvane-na-morfologichnata-sistema-na-kitajskiya-ezik-v-balgariya/
  Рецензия
 морфология на китайския език, Антония Цанкова
 Издадено
  26445
 Искра Мандова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/