Нормативен вертикален разрез и структурно - съдържателен модел на „География на континентите и страните” (V - X клас).


Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Нормативен вертикален разрез и структурно - съдържателен модел на „География на континентите и страните” (V - X клас). Сборник доклади от Годишна Университетска научна конференция 27 – 28 юни 2019 г., НВУ „В. Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, електронно издание, В. Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 318 – 324, 2019. ISSN 2367-7481.


 The article traces the normative framework for the constitution of training for the countries. In the article is presented a normative vertical cut for a field of competence „Geography of the continents and countries” in the teaching of Geography and economics in compulsory preparation of the Bulgarian school. A didactical network-model by the active verbs of geography and economy curricula from V to X grade is compiled in the study of the countries.
  Статия
 school geographic education, curricula, geography of the countries, active verbs


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  26408
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/