Съдържание на реклама и елементи на търговска реклама в учебниците по география и икономика за задължителна подготовка V – IX клас.


Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Съдържание на реклама и елементи на търговска реклама в учебниците по география и икономика за задължителна подготовка V – IX клас. Сборник доклади от Годишна Университетска научна конференция 27 – 28 юни 2019 г., НВУ „В. Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, електронно издание, В. Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 325 - 339, 2019. ISSN 2367-7481.


 Статията представя изследване на наличието на реклама и съдържание на елементи на търговска реклама в учебниците по география и икономика при задължителната подготовка от V до IX клас в българското училище. Представен е ситуационен и сравнителен анализ по критерий – наличие на реклама във всички варианти на учебници по география и икономика за V, VI, VII, VIII и IX клас. The article presents a study of the presence of advertisement and content elements of commercial advertising in textbooks in Geography and economics in the compulsory preparation of grades from V to IX in the Bulgarian school. A situational and comparative analysis was presented on the criterion - presence of advertisement in all variants of textbooks in Geography and economics for V, VI, VII, VIII and IX grade.
  Статия
 school geographic education, curricula, textbook, situation analysis, advertisement.


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  26407
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/