Йорданова, Даниела. Синергетични модели на образователни технологии във висшето педагогическо образование. В. Търново: Слово, 2013, с. 86–114.ISBN 978-954-439-987-0.COBISS.BG-ID 1268262628


Йорданова, Даниела (2013) Йорданова, Даниела. Синергетични модели на образователни технологии във висшето педагогическо образование. В. Търново: Слово, 2013, с. 86–114.ISBN 978-954-439-987-0.COBISS.BG-ID 1268262628


 Представя се модел на обучение по правоговор в началните класове.
  Студия
 обучение, правоговор, начални класове
 
  26384
 Даниела Йорданова

1. Цит. на с. 37. Конакчиева, Петя. Приоритети на отговорното родителство за възпитаване на социално уверено дете. Педагогически алманах, 2019 (1), с. 21-40.СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списаниена Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий".– В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/