Националната идея на Балканите в светлината на Старата история. – В: Българската левица за националната държава в ХХІ век – историческо развитие и перспективи. Национална теоретична конференция. Велико Търново, 29 и 30 ноември 1997. С., 1999, 90–96. Sine ISSN или ISBN.


Тодоров, Иван (1999) Националната идея на Балканите в светлината на Старата история. – В: Българската левица за националната държава в ХХІ век – историческо развитие и перспективи. Национална теоретична конференция. Велико Търново, 29 и 30 ноември 1997. С., 1999, 90–96. Sine ISSN или ISBN. Българската левица за националната държава в ХХІ век – историческо развитие и перспективи. Велико Търново.


 В публикувания материал е представена актуалната концепция в научната литература за формирането на античните балкански народи и в частност за формирането на тракийския етнос.
  Статия
 Траки, елини, македони, илири.
 Издадено
  26350
 Иван Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/