Характер на монетното обръщение в Тракия през ІІ–І в. пр.н.е. – В: Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Т. 28, 3. Ред. кол.: проф. Й. Андреев, доц. П. Тодоров, доц. Ив. Стоянов, доц. Г. Плетньов, доц. Р. Мишев, доц. М. Минчев, гл.ас. М. Палангурски. Велико Търново, 1992, 53–101 (1 карта). ISSN 0204-6369.


Тодоров, Иван (1992) Характер на монетното обръщение в Тракия през ІІ–І в. пр.н.е. – В: Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Т. 28, 3. Ред. кол.: проф. Й. Андреев, доц. П. Тодоров, доц. Ив. Стоянов, доц. Г. Плетньов, доц. Р. Мишев, доц. М. Минчев, гл.ас. М. Палангурски. Велико Търново, 1992, 53–101 (1 карта). ISSN 0204-6369. Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Т.28, 3. Велико Търново.


 В публикуваната студия са представени данните, отнасящи се до открити и публикувани колективни монетни находки до 1990 г. В тях са включени паричните знаци, които са били в обръщение през периода ІІ - І в. пр.Хр.е. (римски републикански денари; о-в Тасос, ІІ период; Атина, ІІ период; І и ІІ македонска област и др.). Посочени са местата на тяхното намиране съобразно именната практика, характерна за съвременната селищна и административна уредба на България. Сравнени са съществуващите данни за откритите монетни находки за различните територии на България; количеството монети, съдържащи се в тях; времето на тяхното активно ползване; съдържащите се оригинални парични знаци и техни имитации. В заключение се правят изводи относно моментното състояние на публикуваните данни и развитието на паричните отношения в Тракия през разглеждания период от време. Студията съдържа каталог на публикуваните монетни находки, карта на тяхното разпространение, библиография на използваната литература.
  Студия
 Колективни монетни находки, колективни съкровища, римски републикански денари, І и ІІ македонска област, Римска република, Тракия, Мизия.
 Издадено
  26349
 Иван Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/