Опит за локализация на топонима “Дултроини” [Δουλτροηνους]. (В. Бешевлиев. Първобългарски надписи. С., БАН, 1992, № 47, р. 13–14). – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.и.н. Йордан Андреев. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Йордан Андреев. 14–15 май 1999 г. В. Търново. Ред. кол.: отг. ред. проф. К. Попконстантинов, доц. Кр. Мутафова, ст.ас. М. Младенов. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2003, 405–413. ISBN 954-524-349-Х.


Тодоров, Иван (2003) Опит за локализация на топонима “Дултроини” [Δουλτροηνους]. (В. Бешевлиев. Първобългарски надписи. С., БАН, 1992, № 47, р. 13–14). – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.и.н. Йордан Андреев. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Йордан Андреев. 14–15 май 1999 г. В. Търново. Ред. кол.: отг. ред. проф. К. Попконстантинов, доц. Кр. Мутафова, ст.ас. М. Младенов. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2003, 405–413. ISBN 954-524-349-Х. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.и.н. Йордан Андреев. Велико Търново.


 Названието Дултроини, изписано на старогръцки се съдържа в надпис, открит при дн. село Маломир (Хамбарли), Ямболско. Прочитът на текста и неговите публикации отбелязват изрично, че названието не се поддава на локализация. Предложената в доклада интерпретация се основава на запазени податки от старобългарски названия и дава основание да се смята, че това е старобългарското название на Троянския проход.
  Доклад
 Хамбарлийски надпис, Дултроини, Троянски проход.
 Издадено
  26330
 Иван Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/