Някои тенденции за промяна на общинната структура на Тракия през ІІ–І в. пр.н.е. (по данни от колективните монетни находки). – В: Античный мир. Византия. К 70-летию професора Владимира Ивановича Кадеева. Ред. колл.: В. Мещеряков (отв. ред.), С. Дьячков, А. Мартемьянов, И. Сергеев, С. Сорочан. Харьков, 1997, 225–242. ISBN 966-7080-11-0.


Тодоров, Иван (1997) Някои тенденции за промяна на общинната структура на Тракия през ІІ–І в. пр.н.е. (по данни от колективните монетни находки). – В: Античный мир. Византия. К 70-летию професора Владимира Ивановича Кадеева. Ред. колл.: В. Мещеряков (отв. ред.), С. Дьячков, А. Мартемьянов, И. Сергеев, С. Сорочан. Харьков, 1997, 225–242. ISBN 966-7080-11-0. Античный мир. Византия. ХНУ "В. Н. Каразин", Харьков, Украйна.


 В доклада се представят промените настъпили в древна Тракия през ІІ - І в. пр.Хр.е. в резултат на системното навлизане на платежни средства: римски републикански денари, монети от гръцките полиси. Тези парични знаци, съдържащи се в колективни монетни съкровища могат да се разглеждат в качеството на частно притежание. В сравнителен план с предшестващите векове, когато не е разпространено натрупването на платежни средства, ангажирани с тяхното частно притежание, тази нова форма на спестяване може да се приеме като указание за настъпващите промени в тракийското общество.
  Доклад
 Тракия, римски републикански денари, колективни монетни съкровища, колониални гръцки монети - тетрадрахми.
 Издадено
  26326
 Иван Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/