Разпадане на империята на Александър Македонски. – В: Хронологична енциклопедия на света. Т. 2. Ред.: Св. Папазова, Вл. Шумелов, А. Маринова. Велико Търново, 1994, 477-495. ISBN 954-557-003-Х.


Тодоров, Иван (1994) Разпадане на империята на Александър Македонски. – В: Хронологична енциклопедия на света. Т. 2. Ред.: Св. Папазова, Вл. Шумелов, А. Маринова. Велико Търново, 1994, 477-495. ISBN 954-557-003-Х. Велико Търново, "Елпис".


 Частта, посветена на македонския цар Александър ІІІ - Велики (336-323 г. пр.Хр.е.) в синтезиран вид представя краят на неговата завоевателна политика в Азия и формираната от него държава (империя). В последователност са представени основни събития от военен характер, довели до разпада на създадената от Александър държавна уредба. Представени са в биографичен порядък неговите приближени от семеен и военно-политически порядък.
  Част от книга / Глава от книга
 Македония, Филип ІІ Македонски, Олимпиада, Антипатър, Антигон, Кратер, Евмен, Селевк, Птолемей Лаг, Лизимах, Клеопатра, Филина, Стратоника, Евридика.
 Издадено
  26301
 Иван Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/