Велизар Велков. Био-библиография. Велико Търново, 1989. 245 с. Sine ISBN.


Тодоров, Иван (1989) Велизар Велков. Био-библиография. Велико Търново, 1989. 245 с. Sine ISBN. ВТУ "Кирил и Методий", Велико Търново.


 В монографията с био-библиографски характер е представено научното и изследователско дело на забележителния български учен и университетски преподавател проф. Велизар Велков.Изследването е посветено на навършената от него 60-годишнина и обхваща публикуваните заглавия (827) от 1952 до 1989 година. Неделима част в монографичното издание са данните с биографичен характер, отразяващи неговото кариерно, научно и професионално развитие. Отразена е неговата административна ангажираност в национални и международни институции. Последователно са представени неговите многобройни участия в научни форуми (конференции, конгреси и т.н.) с национален и международен характер. С представителен характер е и неговата работа като преподавател в Софийския и Великотърновския университет, в много европейски университети. Представен е списък на негови последователи, на които проф. Велков е бил научен ръководител. В монографичното издание с библиографски характер са спазени изискванията за азбучна и библиографска подредба на издирените и визуално обработени публикувани заглавия. Трудът е снабден с тематични и географски показалци улесняващи справочната работа на интересуващите се.
  Монография
 История, археология, епиграфика, преводи на класически писатели, конференции, симпозиуми, конгреси, теренни изследвания и експедиции.
 Издадено
  26300
 Иван Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/