Неизвестните тракийски владетели 542–798 a.u.c. Велико Търново. 1998. 140 с. ISBN 954-954 1-22-6.


Тодоров, Иван (1998) Неизвестните тракийски владетели 542–798 a.u.c. Велико Търново. 1998. 140 с. ISBN 954-954 1-22-6. Велико Търново, "Фабер".


 В книгата са включени изследвания за тракийски царе и владетели от края на ІІІ в. пр.Хр.е. до първата четвърт на І в. по Хр.е. Независимо, че имената им са известни, в модерната историография те не са предмет на специално внимание. Фрагментарните данни, засвидетелствани в трудовете на антични писатели и други писмени документи, позволяват в аналитичен порядък те да бъдат представяни съобразно общите исторически промени, с които се характеризира периода. Забележителното за този период е нарастващото политическо и военно значение на Рим. То има своето отражение върху балканските държави и общества и обикновено завършва с включването им във формиращата се римска империя. В този смисъл се проследява разветието на трако-римските военни и политически отношения и изграждането на новите форми на административна и държавна уредба в Тракия.
  Монография
 Тракия, Македония, Рим, І и ІІ македонска област, одриски царе, асти, сапеи, гети, Тракийско царство.
 Издадено
  26298
 Иван Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/