Веротърпимостта в изучаването на религиозните системи в контекста на глобализиращия се свят


Легкоступ, Магдалена (2005) Веротърпимостта в изучаването на религиозните системи в контекста на глобализиращия се свят Сборник доклади от юбилейна научна конференция на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" на тема "Образованието в глобализиращия се свят", 15-17 октомври 2004 г., Ч. 2: Десегрегация или интеркултурна интеграция / Под науч. ред. на Христо Кючуков. В. Търново : Фабер, 2005, с. 327-338. ISBN - 954-775-442-4. COBISS.BG-ID - 1044178148


 Религиозното образование не е тясно църковен, а граждански въпрос. Изучаването на различни религиозни системи в контекста на съвременната интеркултурна среда възпитава веротърпимост и възприемане на различния, на другия. Обучението по религия може да даде неоценим принос в бъдещето на нацията и в създаването на хармонично и демократично общество, където гражданското образование не дискриминира знанието относно религията и религиозните ценности.
  Доклад
 веротърпимост, обучение по религия, религиозни системи, глобализация


Хуманитарни науки Религия и теология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities Religion and Theology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  26285
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/