Управленското решение в контекста на проблема за алтернативните способи за разрешаване на спорове.


Пенчева, Ивалинка (2019) Управленското решение в контекста на проблема за алтернативните способи за разрешаване на спорове. Международна научна конференция "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове - между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. В. Търново, 9-10 октомври 2018 г., Ред. Цв. Сивков, изд. Фабер, В. Търново, 2019, с. 265-278, ISBN 978-619-00-0946-7.


 
  Доклад
 
 Издадено
  26279
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/